Back to top

Pravidla facebookové soutěže Ježíšek se netrefil

Vážení uživatelé,

předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže značky Aukro („Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

 

ORGANIZÁTOR

 

Organizátorem soutěže je AUKRO s.r.o.

Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno, IČ: 05360722, společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp.zn.: C 94903

(dále jako „organizátor“)

 

DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

 

Soutěž probíhá na území České republiky v době od 5. 1. 2023 do 10. 1. 2023 23:59:59, a to včetně těchto dní („Doba konání Soutěže“ a „Místo konání Soutěže“) na sociální síti Facebook, konkrétně na profilu https://www.facebook.com/Aukrocz

 

ÚČAST V SOUTĚŽI

 

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let a nebo fyzická osoba mladší 15 let, jež bude v případě výhry v zastoupení zákonného zástupce, s bydlištěm a adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „Soutěžící“).

Osoby v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k organizátorovi a osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou ze soutěže vyloučeny. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra se předá nově vylosovanému.

Do soutěže budou zařazeni jen ti Soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže.

Každý se smí účastnit pouze prostřednictvím jediného facebookového účtu. V případě, že by se tentýž Soutěžící účastnil z více účtů, budou všechny jeho odpovědi ze všech účtů ze Soutěže vyřazeny.

Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v Soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

 

MECHANIKA SOUTĚŽE

 

  1. Zájemce o soutěž má za úkol vložit komentář pod soutěžní příspěvek s odpovědí na otázku “Jakou nejhorší věc jste našli pod stromečkem?”
  2. Výherní komentář bude losován po skončení soutěže náhodným výběrem zaměstnancem organizátora soutěže.
  3. Na výhru nemá soutěžící právní nárok a není možné je vymáhat soudní cestou.

 

VÝHRA V SOUTĚŽI

 

Výhrou v soutěži je jednorázově proplacený nákup v aukci nebo za cenu Kup teď do hodnoty 2 500 Kč na webu www.aukro.cz. 

V případě hodnoty nákupu vyšším než 2 500 Kč je výherce povinem rozdíl uhradit. Pokud by cena nákupu byla nižší než 2 500 Kč, nevzniká výherci nárok na proplacení rozdílu.

Výherní částku za nákup výherci pošleme na bankovní účet.

Do ceny nákupu zboží se nezapočítává cena za dopravu. 

Platnost možnosti uplatnění výhry je 6 měsíců od skončení soutěže.

Aukro si vyhrazuje právo neuznávat nákupy neuskutečněné nebo zjevně vytvořené bez úmyslu dané zboží skutečně zakoupit.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Výherce soutěže poskytne svoje osobní údaje v rozsahu nevyhnutelném na to, aby ho bylo možné jednoznačně identifikovat a následně v případě výhry kontaktovat. Poté, co bude soutěžící vylosovaný a vybraný jako výherce a získá výhru, může udělit organizátorovi soutěže výslovný písemný souhlas, na základě kterého bude organizátor soutěže následně oprávněný zpracovat osobní údaje výherce, zejména vyhotovit a zveřejnit podobu, zvukově-obrázkové záznamy, obrázkové snímky výherců a zveřejnit jméno a příjmení výherců přiměřeným způsobem v masově komunikačních prostředcích, v souvislosti s výhrou v soutěži. Neudělení souhlasu podle tohoto bodu není podmínkou účasti na soutěži ani na odevzdání ceny.

 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 

Účastí na soutěžích vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly. Pokud osoba nesouhlasí s kteroukoliv z podmínek nebo bodem v těchto pravidlech, nesmí se soutěže účastnit.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla nebo soutěž odvolat, a to  zejména v případě, že by mu hrozila škoda. Změnu pravidel nebo odvolání soutěže zveřejní organizátor na své webové stránce nebo facebookové stránce organizátora soutěže.

Vyhlašovatel soutěže nezodpovídá za žádné škody, které vzniknou výhercům nebo náhradníkům v souvislosti s přijatými cenami.

Organizátor soutěže vyhlašuje, že soutěž není nijak sponzorovaná, schválena ani řízena Facebookem a není s ním nijak spojená.

 

 

Zveřejněno dne 5.1.2023

Short URL

novinky.aukro.cz/node/974