Back to top

Změna Obchodních podmínek k 1. 10. 2021

Vážení uživatelé,

dne 1. 10. 2021 dojde k úpravě našich Obchodních podmínek, a to v těchto částech:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Doplňujeme bod 5.1.5 Všeobecných Obchodních podmínek: Pro zajištění bezpečné Transakce musí Uživatel použít Bezpečnou Aukro Platbu.

Měníme způsob účinnosti Obchodních podmínek, a to bodem 8.1.4 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti ke dni, který je uveden pod nadpisem těchto Obchodních podmínek. 

PRAVIDLA REGISTRACE A OVĚŘENÍ UŽIVATELŮ

Vzhledem k již avizovaným změnám o omezení prodeje ze zemí mimo EU přidáváme bod 2.1.11 Prodejce s bydlištěm a/nebo sídlem mimo Evropskou unii není oprávněn nabízet prostřednictvím Systému Aukro Zboží a Provozovatel je oprávněn Uživatelský účet takového Uživatele zablokovat nebo mu jej zrušit. Poruší-li Prodejce zákaz dle předchozí věty, odpovídá Provozovateli za veškerou způsobenou újmu; Provozovatel v této souvislosti Prodejce upozorňuje, že újma bude v takovém případě zahrnovat mimo jiné (i) DPH z celkové prodejní ceny, kterou bude Provozovatel povinen uhradit správci daně z důvodu, že bydliště a/nebo sídlo Prodejce se nachází mimo Evropskou unii a dále i např. (ii) částku odpovídající ceně dopravy a souvisejících služeb. 

K zvýšení bezpečnosti obchodování na Aukru rozšiřujeme bod 2.2.3 a přidáváme bod 2.2.4:

2.2.3 Uživatel nesmí činit žádné jednání, které porušuje nebo obchází Obchodní podmínky nebo jiné podmínky Provozovatele a jehož účelem a/nebo výsledkem je placení nižších poplatků za služby Provozovatele (např. za vložení Nabídky nebo jiné služby dle Provizních podmínek a sazebníku poplatků) a/nebo které působí Provozovateli škodu jiným způsobem. Zakázané je zejména následující jednání:
2.2.3.1 zastřený, resp. fiktivní prodej vč. Transakcí, při nichž na straně Prodejce i Kupujícího (případně osoby, jež činí příhoz na Nabídku) vystupuje tatáž osoba, a to i kdyby jen v pozici plátce;
2.2.3.2 zařazení Zboží do nesprávné kategorie dle Provizních podmínek a sazebníku poplatků (k tomuto podrobněji viz odst. 8.2.1. Provizních podmínek a sazebníku poplatků);
2.2.3.4 zakládání nových Uživatelských účtů za účelem vyhýbání se placení poplatků za vložení Nabídky a dalších služeb (viz Provizní podmínky a sazebník poplatků).

2.2.4 V případě porušení některého ustanovení tohoto podčlánku 2.2 ze strany Uživatele nebo jiné osoby má Provozovatel právo na náhradu újmy vůči tomuto Uživateli nebo jiné osoby v plném rozsahu (škody skutečné i ušlého zisku, jakož i újmy nemajetkové); účastní-li se Transakce více osob (obvykle více Uživatelů), kteří některé ustanovení tohoto podčlánku poruší, jsou Provozovateli zavázáni společně a nerozdílně. Škoda v tomto případě zahrnuje i bankovní poplatky, poplatky platební bráně a jakékoliv další poplatky nebo jiné platby, které Provozovatel v souvislosti s takovou Transakcí vynaloží. Dále má v takových případech Provozovatel právo Uživatelský účet daného Uživatelé zablokovat, případně zrušit.

PROVIZNÍ PODMÍNKY A SAZEBNÍK POPLATKÚ

Přidáváme bod 8.2.1, který řeší záměrné vystavení zboží v chybné kategorii:

8.2.1. Za správné zatřídění Zboží do některé z níže uvedených kategorií odpovídá Prodejce. Při nesprávném zatřídění odpovídá Prodejce Provozovateli za újmu, která mu tím vznikne, zejména bude povinen nahradit mu škodu spočívající v neodvedené provizi v důsledku chybného zatřídění Zboží. V případě pochybnosti ohledně zatřídění Zboží do správné kategorie je Prodejce povinen kontaktovat Provozovatele prostřednictvím kontaktního formuláře. 

S přáním příjemného dne,
Vaše Aukro

Zveřejněno 1. 10. 2021

Short URL

novinky.aukro.cz/node/934