Back to top

Změna Obchodních podmínek k 16. 6. 2022

Milí Aukráci,

dovolujeme si Vás informovat o doplnění Obchodních podmínek, které se týká Práv z vadného plnění při úplatném plnění ze strany Provozovatele. Přidáváme nový článek 7.2 a níže je jeho úplné znění

7. 2 Práva z vadného plnění při úplatném plnění ze strany Provozovatele
7.2.1 Práva Uživatele ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními §§ 1914 až 1925, §§ 2099 až 2117 a §§ 2161 až 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2.2 Provozovatel odpovídá Uživateli, že úplatně poskytovaná služba nemá vady a je v souladu s uzavřenou smlouvou. Služba je v souladu se smlouvou, pokud odpovídá popisu na internetové adrese Provozovatele, popisu obsaženému v reklamě, nebo ve vzájemné komunikaci Provozovatele a Uživatele a je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě.
7.2.3 Práva plynoucí z vadně poskytnuté služby, je možné uplatnit v průběhu poskytování služby a nejpozději do šesti měsíců od poskytnutí služby, a to vždy bez zbytečného odkladu po tom, co se Uživatel o vadě dozví.
7.2.4 V případě, že je Provozovatelem poskytnutá služba vadná, má Uživatel právo na bezplatné odstranění vady. Nelze-li vadu služby odstranit, má Uživatel právo na přiměřenou slevu z ceny poskytnuté služby.
7.2.5 Uplatní-li Uživatel své právo z vadného plnění, vystaví mu Provozovatel písemné potvrzení o tom, kdy bylo právo uplatněno, jaká vada je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Uživatel požaduje, přičemž podle § 562 odst. 1 OZ je písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky, tedy i např. e-mailem. Provozovatel Uživateli rovněž vystaví potvrzení o datu, době trvání a způsobu konečného vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
7.2.6 Provozovatel uplatněnou reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Nevyřídí-li Provozovatel reklamaci včas, je Uživatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7.2. 7 Uživatel, který má právo dle ustanovení § 1923 občanského zákoníku, je rovněž oprávněn požadovat náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění. Neuplatní-li však Uživatel právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu služby, soud právo nepřizná, pokud Provozovatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme úspěšné obchodování.
Za celý tým Aukro,
CEO Jan Sadílek

Zveřejněno: 9. 6. 2022

Kompletní znění nových Obchodních podmínek najdete od 16. 6. 2022 zde.

Short URL

novinky.aukro.cz/node/959